Supporting Ukraine

banner

A group of youth from YMCA Ukraine standing in a circle with their arms around one another.

For over 15 years, YMCA of Northern Alberta and YMCA Ukraine have shared ideas, created awareness and financially supported the important work happening at Ys in Ukraine. Our shared priority now is to support urgent humanitarian needs abroad and support refugees as they arrive in Canada.

Протягом понад 15 років YMCA Північної Альберти та YMCA Україна ділилися ідеями, збирали нформацію та фінансово підтримували важливу роботу, яка відбувається в Ys в Україні. Нашим спільним пріоритетом зараз є підтримка нагальних гуманітарних потреб за кордоном та підтримка біженців, які прибувають до Канади.

Support for Ukrainians | підтримка для українців

How To Apply To Come To Canada | Як подати заяву щоб приїхати до Канади

The Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET) is one of the many special measures the Government of Canada has introduced to support the people of Ukraine. It offers Ukrainians and their family members free, extended temporary status and allows them to work, study and stay in Canada until it is safe for them to return home.

Read More


Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET) є одним із багатьох спеціальних заходів, які уряд Канади запровадив для підтримки громадян України. Він пропонує українцям та членам їхніх сімей безкоштовний подовжений тимчасовий статус і дозволяє їм працювати, навчатися та залишатися в Канаді до тих пір, поки їм не стане безпечно повернутися додому.

Детальніше

Ukrainian Nationals in Canada | Громадяни України в Канаді

Ukrainians and their families currently in Canada can apply to extend their stay for up to 3 years with the Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) pathway. This includes the temporary resident (visitor) status, work and study permits, and allows people to leave and return to Canada at any time while their visa is valid.

School-aged children will be eligible to attend elementary and secondary school during this time.


Українці та їхні сім’ї, які зараз перебувають у Канаді, можуть подати заявку на продовження свого перебування на термін до 3 років за допомогою каналу Канада-Україна для екстрених подорожей (CUAET). Це включає статус тимчасового резидента (відвідувача), дозволи на роботу та навчання, а також дозволяє людям залишати та повертатися до Канади в будь-який час, поки їхня віза діє.

Діти шкільного віку матимуть право відвідувати початкову та середню школу протягом цього часу.

How the Y is helping | Як Y допомагає

Our Immigrant Settlement Services, Settlement Workers in Schools and Foreign Worker Program are here to assist all Ukrainians settling in the Wood Buffalo region. Our services can help you settle and adjust to your new life in Canada and connect you to a variety of community resources and services. We can assist with the following:

Health Care
 • Ukrainian Nationals and their families coming with Open Work Permit are eligible for public health care in Alberta
 • Visit this website to apply for an Alberta Health Card to enable access to publicly funded health care.
 • For trusted, everyday health information and advice, Alberta Health 8-1-1.
Housing
 • Help you search for accommodation for you and your family, if you do not already have accommodations.
Financial Information
 • All major banks have special programs to support newcomers to set up their bank account and access financial services.
Financial Assistance
 • The government of Canada is giving financial assistance to help Ukrainian families who are in Canada under the Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET). The Financial Assistance for Ukrainians is a one-time, non-taxable benefit to help take care of basic needs while getting settled in Canada.

School
 • Public education is free for children in Alberta.  
 • With a study permit children can be enrolled in schools and options for post-secondary education at universities and colleges throughout Alberta are available.
 • There are language supports and supports for adjusting to school life for newcomer students in many schools across the province. For more information, visit northernalberta.ymca.ca/swis.
Employment
 • SIN: Apply for a Canadian Social Insurance Number (SIN) A SIN number is a unique 9-digit number that you use to identify yourself. You need this number to work in Canada and to access some government programs.
 • Employment: With your open work permit you can work for almost any employer in Canada.
 • The Canadian Job Bank has a new jobs for Ukraine section where employers have identified and posted jobs. You can also use the Job Bank to search for all jobs in Alberta.

Наші Служби поселення іммігрантів, Поселення в школах та Програма Іноземних робітників  готові, щоб допомогти всім українцям, які оселяються в регіоні Вуд-Баффало. Наші послуги можуть допомогти вам влаштуватися та налаштуватися на ваше нове життя в Канаді, а також залучити вас до різноманітних ресурсів та послуг громади. Ми можемо допомогти з наступним:

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
 • Громадяни України та їхні сім'ї, які приїжджають з Open Work Permit, мають право на державне медичне обслуговування в Альберті.
 • Відвідайте цей веб-сайт, щоб подати заявку на отримання картки охорони здоров’я Альберти, щоб отримати доступ до медичних послуг, які фінансуються державою.
 • За довіреною, щоденною інформацією та порадами щодо здоров’я, Alberta Health 8-1-1.
ЖИТЛО
 • допомога по пошуку житла для вас і вашої родини, якщо у вас ще немає житла.
ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ
 • Усі великі банки мають спеціальні програми для підтримки новоприбулих у відкритті банківського рахунку та доступі до фінансових послуг.
ФІНАНСОВА ДОПОМОГА
 • Уряд Канади надає фінансову допомогу українським сім'ям, які перебувають у Канаді за дозволом на екстрені поїздки Канади та України (CUAET). Фінансова допомога українцям – це одноразова неоподатковувана допомога, яка допомагає задовольнити основні потреби під час проживання в Канаді.
ШКОЛА
 • Державна освіта є безкоштовною для дітей в Альберті.
 • За наявністю дозволу  на навчання діти можуть бути зараховані до шкіл, а також доступні варіанти подальшої освіти в університетах та коледжах по всій Альберті.
 • У багатьох школах по всій провінції є мовна підтримка та підтримка для адаптації до шкільного життя для новоприбулих. Для отримання додаткової інформації відвідайте northernalberta.ymca.ca/swis.
ЗАЙНЯТІСТЬ
 • SIN: подайте заявку на отримання канадського номера соціального страхування (SIN). Номер SIN – це унікальний 9-значний номер, який ви використовуєте для ідентифікації. Цей номер потрібен для роботи в Канаді та доступу до деяких державних програм.
 • Працевлаштування: з вашим відкритим дозволом на роботу ви можете працювати майже на будь-якого роботодавця в Канаді.
 • Канадський банк вакансій відкрив для України розділ про нові вакансії, де роботодавці визначили та опублікували вакансії. Ви також можете використовувати Job Bank для пошуку всіх вакансій у Alberta.
Additional Resources | Додаткові ресурси

Immigration, Refugee and Citizenship Canada (IRCC) established a dedicated service channel for Ukraine enquiries that will be available both in Canada and abroad at 613-321-4243, with collect calls accepted. In addition, you can now add the keyword Ukraine2022 to the IRCC Web form with your questions and your email will be prioritized.

You can read these details in Ukrainian (Українська) on the IRCC website.

Read More


Управління імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC) створило спеціальний канал обслуговування запитів по ситуації в Україні, який буде доступний як у Канаді, так і за кордоном за номером 613-321-4243. Крім того, тепер ви можете додати ключове слово Ukraine2022 до веб-форми IRCC зі своїми запитаннями, і ваш елетронний запит буде розглянутий в першу чергу.

Цю інформацію можна прочитати українською  на сайті IRCC.

Детальніше

Albertans Looking To Help

Albertans can support Ukrainians in many ways, including a donation to YMCA Ukraine. To support YMCA Ukraine, visit northernalberta.ymca.ca/donate today and direct your donation to international programs (Global Connections). 

 

 

Questions?

If you have questions, please contact newcomers@northernalberta.ymca.ca.

Contact Us

Мешканці Альберти які готові допомагати

Жителі Альберти можуть підтримати українців багатьма способами, включно з пожертвуванням YMCA Україна. Щоб підтримати YMCA Україна, вперейдіть за посиланням northernalberta.ymca.ca/donate   та перешліть свою пожертву на міжнародні програми (Global Connections).

 

 

Питання?

Якщо виникли питання, просимо сконтактуватись  за допомогою newcomers@northernalberta.ymca.ca.

Зв'яжіться з нами